Jak nastavím koncové polohy zámku Door Keeper?

(168) 20-08-2021

Vaše dveře musí být zavřené. Vložte baterii do motoru. Nyní máte 30 sekund na kalibraci podle níže uvedeného postupu:

1. Stiskněte středové tlačítko na cca 3s - zámek pípne a LED dioda bliká zeleně.

2. Zámek uzamčete.

3. Ověřte zamčenou polohu stisknutím středového tlačítka na cca 3s. Uslyšíte potvrzovací zvukový signál.

4. Odemkněte zámek.

5. Chcete-li dokončit kalibraci, proveďte jednu z níže uvedených operací v závislosti na tom, zda máte z vnější strany dveří kliku či madlo.

 

A - Máte VENKOVNÍ KLIKU.

 Stiskněte tlačítko na cca 3s a po prvním pípnutí tlačítko uvolněte.

 

B - Máte VENKOVNÍ MADLO (KOULI)

Stiskněte tlačítko na cca 5s a uvolněte po druhém pípnutí.

 

Nakonec motor provede několik cyklů pro potvrzení nastavení. Úspěšnou kalibraci signalizuje bílá LED dioda.  V případě neúspěchu opakujte postup od začátku.