Právní informace

 

Datum poslední aktualizace: 8/9/2017

I.PRÁVNÍ INFORMACE A KONTAKT

My, společnost SOMFY, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Bavorská 2780/2, PSČ 155 00, IČ 250 70 941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47103, jsme držiteli domény www.somfy.cz a vlastníky těchto webových stránek. Jsme součástí skupiny SOMFY.
Pokud máte připomínky k samotným webovým stránkám, obraťte se, prosím, na našeho správce na adrese somfy@somfy.cz.
Tyto webové stránky jsou hostovány na serveru společnosti CLARANET France, 18-20, rue du Faubourgdu Temple, 75011 Paříž.

II.CÍLOVÉ VYUŽITÍ A UŽIVATELÉ

Tyto webové stránky jsou určeny všem, kteří chtějí získat všeobecné či korporátní informace o společnosti SOMFY, spol. s r.o. a Somfy Group.
Informace o produktech a službách nemusejí být přesné pro každou jednotlivou zemi. Především pak produkty na těchto webových stránkách zobrazené a služby zde popsané nemusejí být dostupné ve všech zemích.
Používáním našich webových stránek automaticky souhlasíte s našimi postupy a zavazujete se postupovat v souladu s těmito právními informacemi.

III.AUTORSKÁ PRÁVA

Ochrana autorských práv:

Tyto webové stránky a informace v nich obsažené (včetně obrázků, výkresů …) jsou chráněny autorskými právy. Veškerá práva jsou tedy vyhrazena.

Tyto webové stránky jsou výsledkem spolupráce společnosti SOMFY, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Bavorská 2780/2, PSČ 155 00 se společnosti SOMFY ACTIVITES SAS, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES, Francie.

Podmínky používání:

a. Informace, které nejsou obsaženy v „Dokumenty ke stažení“, ani jejich části nejsou určeny k tisku či jiné formě reprodukce.

b. Informace obsažené v „Dokumenty ke stažení“ je možno tisknout či stahovat pro interní, informační, nekomerční účely. Nelze je poskytovat či ukazovat vašim zákazníkům nebo jiné třetí straně ani je dále šířit.

Veškeré kopie těchto informací musí obsahovat veškeré naše texty týkající se autorských a vlastnických práv.

Tyto informace nejste oprávněni upravovat. Výjimku tvoří oprávnění tyto informace překládat za účelem lepšího porozumění ze strany vašich týmů a v takovém případě nesete odpovědnost za každý vámi vyhotovený překlad.

Vyhrazujeme si právo uvedené oprávnění kdykoli odvolat oznámením individuálně zaslaným nebo umístěným na těchto stránkách. Veškeré používání pak bude okamžitě přerušeno.

IV.OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky společnosti SOMFY a veškeré značky, ať již přenesené či nikoli, a obecněji všechny ostatní ochranné známky, ilustrace, obrázky a loga uvedená na těchto stránkách, ať již registrovaná či nikoli, jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím SOMFY ACTIVITES SAS či jejích přidružených společností ve světě nebo jsou reprodukovány se souhlasem jejich vlastníků.

Úplná či částečná reprodukce, úprava či používání těchto ochranných známek, ilustrací, obrázků a log pro jakékoli účely a na jakémkoli médium bez předchozího výslovného souhlasu společnosti SOMFY ACTIVITES SAS, třetích stran či držitele ochranných známek je přísně zakázáno s výjimkou vytvoření hypertextového odkazu na naše webové stránky dle odst. 5 níže.

Přístupem na stránky a jejich používáním nevznikají žádná práva na ochranné známky a další ilustrace, obrázky a loga na nich obsažené.

V.HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Odkazy vytvořené námi: hypertextové odkazy na různé jiné webové stránky poskytujeme pro vaši potřebu. Žádnou z takových stránek však nevlastníme, nezastupujeme ani neovládáme a neneseme odpovědnost za jejich obsah.

Odkazy vytvořené vámi: vytvoření odkazu na naše webové stránky vyžaduje náš předchozí písemný souhlas, pokud nejsou splněny všechny následující podmínky:

- Jste zákazníkem společnosti SOMFY, spol. s r.o. nebo jednoho ze subjektů SOMFY Group,

- Zajistíte poctivé využívání odkazu, jež především není zavádějící ve věci vašeho vztahu s naší společností,

- Vytvoříte odkaz na domovskou stránku našich webových stránek způsobem, jenž řádně spojuje odkazované webové stránky s námi, v žádném případě však nevytvoříte odkaz na jinou stránku našich webových stránek a nebudete replikovat část našich webových stránek.

- K vytvoření odkazu budete reprodukovat níže uvedené logo Somfy o stejných rozměrech.

Použití odkazu písemně oznámíte našemu správci do 5 pracovních dnů od jeho vytvoření zasláním e-mailu na adresu somfy@somfy.cz.

Vyhrazujeme si právo požadovat okamžité zrušení odkazu v případě, že dle našeho názoru ohrožuje naše zájmy.

VI.DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškeré produkty, procesy či technologie popsané na těchto webových stránkách mohou být předmětem dalších práv duševního vlastnictví vyhrazených námi či třetími stranami.

Tímto se neudělují žádná práva duševního vlastnictví.

VII.ODPOVĚDNOST

1. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom vám poskytovali přesné, úplné a aktuální informace. Na informace obsažené na těchto webových stránkách však neposkytujeme žádnou záruku.

2. Vyhrazujeme si právo aktualizovat či měnit veškeré informace obsažené na těchto webových stránkách bez předchozího upozornění. Zejména mohou být kdykoli změněny či staženy představené produkty.

3. Nemůžeme zaručit, že informace uvedené na těchto webových stránkách splňují požadavky zákonů platných ve vaší zemi. Na tyto webové stránky vstupujete z vlastní iniciativy a jste povinni dodržovat veškeré zákony a veřejný pořádek ve vaší zemi.

4. Doporučujeme vám, abyste si ověřili platnost informací, uvedených na této stránce, pro vaši zemi.

5. Přístup na tyto webové stránky a k jejich obsahu a jejich používání je na vlastní riziko. Vaší povinností je zejména chránit se proti veškerým virům či jiným prvkům destruktivní či škodlivé povahy.

6. Společnost SOMFY, spol. s r.o. za žádných okolností nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody, které mohou vzniknout na základě přístupu na tyto webové stránky nebo na základě používání informací zde předložených (např. chyby, opomenutí, nepřesnost, ztráta, zničení či poškození dat nebo viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení). Souhlasíte s tím, že tyto informace používáte na svou výhradní odpovědnost. Doporučujeme vám zajistit veškeré nezbytné kontroly.

VIII.ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

Na veškeré spory vzniklé v důsledku vašeho přístupu na tuto webovou stránku nebo jejího užívání z vaší strany se vztahuje české právo a tyto spory podléhají výhradní pravomoci českých soudů, nestanoví-li kogentní ustanovení zákona jinak.